O blogu

Blog powstał z myślą o Przedsiębiorcach – Wykonawcach zamówień publicznych oraz instytucjach dysponujących środkami publicznymi – Zamawiających.

Z MYŚLĄ O PRAKTYCZNYCH POTRZEBACH, ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

Brak wiedzy (świadomości) prawnej podmiotów ubiegających się o udzielanie zamówień publicznych (Wykonawców) oraz niestety niejednokrotnie niekompletna świadomość prawna po stronie dysponujących środkami publicznymi Zamawiających, prowadzą często do wielu praktycznych problemów i niepotrzebnych konfliktów w toku udzielania zamówień publicznych oraz w toku realizacji umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający i Wykonawcy w procesie udzielania zamówień publicznych powinni być sprzymierzeńcami, współpracownikami i partnerami, a nie jak niestety niejednokrotnie bywa – wrogami.

Dlaczego tak często bywa?

Ze względu na strach przed tym czego nie rozumiemy lub nie do końca rozumiemy. Zawsze boimy się tego, czego nie rozumiemy. Ludzie boją się nieuleczalnych chorób, zjawisk nadprzyrodzonych ponieważ ich nie rozumieją i nie potrafią sobie z nimi poradzić.

Podobnie jest w przypadku spraw przyziemnych takich jak udzielanie zamówień publicznych.

Z braku wiedzy (w tym wypadku świadomości prawnej) pojawia się strach przed tym co nieznane – strach rodzi nerwowość, agresję, wyklucza logiczne, racjonalne rozumowanie.

A z tego miejsca już tylko krok do poddania się bez walki lub wejścia w niepotrzebny  konflikt.

Niniejszy blog służyć ma poznaniu praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych. Uświadomieniu praw i obowiązków uczestników procedury udzielani zamówień publicznych.

W SPOSÓB PRZYSTEPNY I ZROZUMIAŁY W MIARE MOZLIWOŚCI BEZ PRAWNICZEJ ”NOWOMOWY” czy też ujmując rzecz wulgarnie bez prawniczego „bełkotu”.

Poczynając od aspektów związanych z przygotowaniem procedury przetargowej. czy też innej procedury o udzielenie zamówienia publicznego (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Wzór Umowy) – ze strony Zamawiającego oraz przygotowania oferty poprzez Wykonawcę. Poprzez prawidłowy wybór Wykonawcy, odwołania od decyzji Zamawiającego, zawarcie Umowy, aż do realizacji zamówienia i jego rozliczenia.

WYKONAWCY – PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorca oczekuje, że wygra „przetarg”, podpisze umowę, wykona usługę, otrzyma umówione wynagrodzenie.

Taki prosty schemat jest oczywiście możliwy, jednakże wymaga to świadomości swoich praw.

Niejednokrotnie przedsiębiorcy – Wykonawcy nieświadomi swoich praw związanych z ubieganiem się o udzielanie zamówień publicznych, zbyt szybko i łatwo poddają się wobec decyzji Zamawiającego o wykluczeniu ich z postępowania lub udzieleniu zamówienia innemu Wykonawcy, lub nawet porzucają pomysł ubiegania się o zamówienia publiczne.

Tymczasem nie możemy zapominać o tym, że swoboda  Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych  jest mocno ograniczona przepisami prawa o zamówieniach publicznych. Zamawiający musi udzielać zamówienia publicznego wedle ściśle określonych reguł kierując się obiektywnymi i ściśle sprecyzowanymi przesłankami wyboru najlepszego wykonawcy dla danego zadania, a nie uznaniem czy też wyobrażeniem osób kierujących jednostką Zamawiającego co do tego, kto ma zostać Wykonawca danego zadania.

Zamawiający jest jedynie dysponentem środków publicznych, które należą de facto do nas wszystkich, a nie właścicielem tych środków mogącym decydować o ich przeznaczeniu wedle własnego uznania.

UTOPIA????

NIE, jeżeli ubiegający się o udzielenie zamówienia zna swoje prawa.

Najczęstsze praktyczne problemy Wykonawcy na etapie procedury udzielania i realizacji zamówień publicznych,  to:

 • Wykluczenie Wykonawcy – często niezasadne
 • Wybór obiektywnie „nie najlepszego” Wykonawcy
 • Podstawowe kryterium wyboru cena – „100% CENA”
 • Zadania (roboty) dodatkowe, uzupełniające, zamienne
 • Zmiany umowy
 • Rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a treścią umowy i kosztorysu
 • Usługi wykonane obok umowy, poza umową, ponad umowę itp.
 • Terminy – obiektywna niemożliwość ich dotrzymania.
 • Przeciągające się konflikty z Zamawiającym skutkujące oddaleniem w czasie zapłaty za wykonane usługi.

Znający swoje prawa Wykonawca nie jest bezwzględnie zależny od woli Zamawiającego i może eliminować powyższe problemy

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający, najczęściej nieświadomie, już na etapie przygotowywania procedury udzielenia zamówienia publicznego tworzą sobie i Wykonawcom trudne lub wręcz niemożliwe do rozwiązania problemy.

Często Zamawiający kierując się nawet interesem swojej jednostki narusza w rażący sposób przepisy ustaw prawo zamówień publicznych czy ustawy o finansach publicznych.

Brak świadomości prawnej osób (często sprawnych organizacyjnie) zajmujących się zamówieniami publicznymi w jednostkach finansów publicznych pociąga za sobą niejednokrotnie katastrofalne skutki dla osób odpowiedzialnych za środki publiczne, chociażby w postaci naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogącej skutkować  nawet zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, co w efekcie rujnuje karierę zawodową osoby  pracującej w sektorze publicznym (państwowym, samorządowym).

Nagminnym zjawiskiem jest powielanie i kopiowanie z internetu szablonów SIWZ i Wzorów umów, które przecież powinny być stworzone lub co najmniej dostosowane na potrzeby tego konkretnego zamówienia.

Podstawowe problemy to:

 • Nietrafny wybór procedury zamówień publicznych
 • Czasem zbyt rygorystycznej (przetarg) co „dodaje” Zamawiającemu pracy a czasem mniej sformalizowanej (zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę).
 • Błędne przygotowanie SIWZ i Wzoru umowy
 • Możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia
 • Zadania (roboty) dodatkowe, uzupełniające, zamienne.