Blog o procedurze przetargowej

Zamówienia publiczne a upadłość

Jakub Baraniewski, 6 lipca 2012

Czy przedsiębiorca wobec którego ogłoszono upadłość może brać udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ?

Pytanie to pada coraz częściej w związku z głośnymi upadłościami w branży budowlanej i drogowej – HYDROBUDOWA POLSKA S.A, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.  z Kędzierzyna-Koźla, Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w tych branżach w przeważającej części „żyją” z zamówień publicznych.

Ogłoszenie upadłości zasadniczo wyklucza oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ALE

W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu i zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, przedsiębiorca nadal ma możliwość startowania w przetargach.

Prawo Zamówień Publicznych

„Art. 24. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;”

W praktyce zatem ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu wyłącza przedsiębiorcę z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jedynie na okres kilku miesięcy.

Biorąc zatem pod uwagę sezonowość pracy w w/w branżach zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości (oczywiście układowej) w okresie zmniejszonej aktywności zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych wcale nie musi skutkować paraliżem funkcjonowania firmy.

Zgłoszenie natomiast wniosku o ogłoszenie upadłości i zawarcie układu z wierzycielami może doprowadzić zredukowania zobowiązań (Hydrobudowa S.A. zaproponowała redukcję nawet o 56%), anulowania odsetek oraz rozłożenia w czasie spłaty zobowiązań.

Pomijając  konsekwencje dla członków zarządu spółek związane z niezgłoszeniem wniosku o upadłość, może ona wbrew swojej nazwie doprowadzić do uzdrowienia finansów przedsiębiorcy.

Nie bój się więc upadłości w kryzysie :)


Zostaw Komentarz

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis:

Strategy, desing, marketing & support by web.lex